Bouw en Uitvoering

Samenwerking Zorgverzekeraars Nederland en VNG

Samenwerking Zorgverzekeraars Nederland en VNG

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stellen een samenwerkingsagenda op die zorgverzekeraars en gemeenten moet ondersteunen om effectiever samen te werken aan de zorg en ondersteuning voor mensen in de wijk. In de samenwerkingsagenda richten ZN en VNG zich op zorg op maat in de wijk, een goede GGZ-keten en meer mogelijkheden voor preventie.

Daarbij wordt gekeken naar landelijke en regionale samenwerking. Dat staat in een gezamenlijke brief die Zorgverzekeraars Nederland en VNG vandaag aan de minister en staatssecretaris van VWS hebben gestuurd.

Baat voor de burger

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. In de praktijk blijkt nauw contact met zorgverzekeraars daarbij gewenst te zijn. De hulpvraag van een burger kan bijvoorbeeld alleen opgelost worden als de gemeente en de zorgverzekeraar gezamenlijk op zoek gaan naar een passend antwoord. Dat betekent dat de burger baat heeft bij een goede afstemming en samenwerking tussen alle betrokken professionals, zoals de huisarts, de wijkverpleegkundige en de welzijnsmedewerker van de gemeente.

Samenwerking

Op diverse plekken in het land zijn er goede voorbeelden van samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Tegelijk onderkennen ZN en VNG ook dat niet in álle afzonderlijke gemeenten een intensieve samenwerking tot stand kan komen. Het is volgens hen namelijk niet haalbaar om 9 zorgverzekeraars en 390 gemeenten allemaal aparte, individuele samenwerkingsafspraken te laten maken. Veel gemeenten maken daarom vanuit regionale samenwerkingsverbanden afspraken met zorgverzekeraars. De ZN en VNG juichen het ontstaan van regionale samenwerking toe en willen daarom in een gezamenlijke agenda op drie belangrijke onderwerpen deze samenwerkingsverbanden ondersteunen. Dat zijn:

  • Zorg in de wijk: ondersteuning van de samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten om de brede en integrale verbinding van het medische en het sociale domein in de wijk regionaal/lokaal in te vullen.
  • GGZ-keten: ondersteuning van de GGZ-keten om een overgang tussen de stelsels soepel te laten verlopen zodat er sprake is van continuïteit in de zorg/ondersteuning.
  • Preventie: onderzoeken hoe de afzonderlijke preventieprogramma’s van zorgverzekeraars en gemeenten organisatorisch en/of financieel meer in samenhang kunnen worden gebracht.